Arbeidssituatie

Wie betaalt er eigenlijk?

De Britse NGO ActionAid heeft in april 2007 een nieuwe studie gepubliceerd onder de titel: “Wie betaalt?” Deze studie loopt samen met een actie waarin aandacht gevraagd wordt voor de wijze waarop Britse supermarkten door de wijze waarop zij hun goederen inkopen, bijdragen aan onderbetaling, gevaarlijke werkomstandigheden, lange werktijden en werkonzekerheid, in het bijzonder voor werkende vrouwen zowel op de boerderijen als in de fabrieken van de Derde wereld.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Diffuse effecten door liberalisering in arme landen

Liberalisering van de wereldhandel in industriële producten is in het belang van de ontwikkelingslanden. Bij de handel in agrarische producten ligt het wat gecompliceerder. De effecten lopen uiteen afhankelijk van de regio en de aard van het product. Bovendien draait liberalisering voor de stedelijke consumenten in de ontwikkelingslanden anders uit dan voor de boeren op het platteland. Dat blijkt onderzoek van het Nederlandse LEI.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Steunbetuiging aan Afrikaanse oproep voor productiebeheersing

Hieronder vindt u een steunbetuiging aan het WTO-voorstel van de Afrikaanse Groep inzake handel in agrarische producten. Het is een oproep tot productiebeheersing.
Oxfam-Wereldwinkels, Friends of the Earth Europe en Euroban staan achter deze steunbetuiging.

Zie voor details rond het Afrikaanse voorstel op deze Wervel website onder thema's, en dan onder WTO:
13.02.06 Afrika-voorstel in de WTO rond grondstoffen :
http://www.wervel.be/content/view/530/237/

African call for supply management

Please find below a declaration in support of the African Group's proposal at the WTO about trade in agricultural commodities.  It is distributed on behalf of Oxfam-Magasins du monde, Friends of the Earth
Europe and Euroban.

Please sign it on behalf of your organisation, or in a personal capacity, and circulate it as widely as you can.  In order to add your signature, or for further information, write to Thomas Lines
() or Stéphane Parmentier
().

Signatures will remain open until December 20th, 2006.

Sincerely,
Tom Lines, Convenor
International Supply Management Working Group of the
Agribusiness Accountability Initiative
Dec 5, 2006


Call for Action on the Crisis in Agricultural Commodities

Common position in support of the African Group proposal submitted to the WTO Agriculture Committee on June 7th 2006

The signatories of this common position are united in their concern about the serious crisis facing commodity-dependent developing countries.


Unstable and non-remunerative prices

Internationally, agricultural commodity prices are permanently unstable and in long-term decline.  For example, between 1980 and 2005, world sugar, cotton-fibre, coffee and cocoa prices fell by 25%, 32%, 44% and 47% respectively.  After taking inflation into account, the price falls over that period were between 69% and 78%.

This has done lasting damage to the economies of poor countries which depend on these goods for their export incomes, constraining the governments' efforts to provide the most basic public services and
combat poverty.  Low and unstable prices have led to substantially lower incomes for their farmers and pressure on wages for their food workers.

Structural oversupplies on world markets, induced by donor agencies' insistence on policies of export orientation, form a large part of the reason for this crisis.

Supply Management

World agricultural markets offer no mechanism to guarantee stable and remunerative prices.  On the contrary, on most markets price instability arises from the unresponsiveness of both supply and demand to changes in price.  This is an inherent feature of these markets and only non-market mechanisms can correct it.  However, market liberalisation has deprived public authorities of the policy tools required.  In particular, instruments that enable them to manage supplies have been abandoned in many national and regional markets and are no longer even discussed at international level.

However, many close observers of the situation now share the same analysis: production quotas, export restrictions and taxes, buffer stocks, import quotas and duties and other supply management techniques are important tools that should remain available for States to regulate agricultural prices and trade.

Tariff Escalation

If poor countries were in a position to reduce their dependence on commodity exports, their economies would be less vulnerable.  However, their efforts to develop agro-processing and reduce dependence on commodity markets are undermined by the "escalating" tariffs imposed by importing countries, which place higher tariffs on processed products than on raw materials.  The barriers that prevent the processed products of developing countries from entering many developed countries' markets remain significant, especially for the poorest countries.

The response of the African group at the WTO

Africa's governments have launched various initiatives in recent years to tackle these problems in the framework of international trade negotiations.  The most important was the most recent: the 41-country African Group's Communication to the Committee on Agriculture at the World Trade Organisation on 7 June 2006.  This Communication (no. TN/AG/GEN/18) made four main proposals concerning agricultural commodities:
• Reductions in the levels of tariff escalation, to be achieved by negotiations between countries.
• A legal instrument clarifying WTO rules to authorise joint actions by producing countries, alone or with consuming countries, with a view to attaining stable, fair and remunerative prices.  Such arrangements could be negotiated by the producing countries themselves or adopted after negotiations at UNCTAD or the International Commodity Organisations. They could entail the control of overproduction or restrictions on exports.
• Technical and financial assistance for the implementation of these arrangements, from relevant organisations including UNCTAD, the International Commodity Organisations, the World Bank, the IMF and perhaps the WTO.  One requirement would be to compensate farmers for losses of income in the period immediately after the adoption of supply management systems.

The Communication also called for procedures to negotiate the elimination of non-tariff measures that harm developing countries' export trade in commodities.

The signatories of this common position consider that the African Group's proposal of 7th June 2006 is a serious attempt to help resolve the problems described above.  As such, it offers a major opportunity which should be seized as soon as  negotiations on agriculture under the Doha Round resume.

In the light of the above, the signatories:

- strongly support the African Group's proposal of 7th June 2006 at the WTO Committee on Agriculture;

- invite all WTO Member States to do likewise;

- call for the policies outlined to be firmly supported and pursued through all relevant channels, whatever may be the future status and outcome of the negotiations at the World Trade Organisation.

This common position was issued on the initiative of Oxfam-Magasins du monde, Friends of the Earth Europe and Euroban,  and is supported by the following organisations:

Organisation's name representative country
……. ……. …….

The following individuals support this common position:

Name country
……. …….


Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Landbouw ook zaak van gemeenten en steden

De landbouw is niet alleen een zaak van de Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie. Plaatselijke besturen kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van een lokaal verweven landbouw. Met die boodschap trok een delegatie van Wervel maandag in Brussel met de vouwfiets langs de partijbureaus van alle democratische partijen en het kabinet van landbouwminister Leterme. De aanwezigen kregen een exemplaar van de nieuwe brochure 'Denk globaal, eet lokaal'.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

EU-handelstekort voedingsmiddelen

EU-handelstekort voedingsmiddelen naar recordhoogte

Het handelstekort voor voedingsmiddelen in de Europese Unie is in januari naar een nieuwe recordhoogte gestegen, met name 2,1 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers van het statistische bureau Eurostat. Het nieuwe record in het handelstekort vloeit voort uit het feit dat de invoer van voeding sterker groeit dan de export. In januari steeg de importwaarde in de Europese Unie met 18,6 procent. De uitvoer nam "slechts" toe met 13,4 procent.

Het handelstekort van januari is hoger dan het tekort van 2 miljard euro in april 2004 en april 2005. In januari vorig jaar bedroeg het tekort 1,67 miljard euro. Sinds augustus vorig jaar is er al sprake van een sterke toename in de importwaarde van voeding in de EU. In januari bedroeg de waarde van de geïmporteerde voeding 5 miljard euro. Alleen in de laatste twee maanden van vorig jaar lag de importwaarde nog hoger.

De exportwaarde van voeding naar landen buiten de EU kwam in januari uit op bijna 2,9 miljard euro, tegenover 2,5 miljard euro in dezelfde maand vorig jaar. Cijfers over de import uit de verschillende landen en werelddelen zijn nog niet beschikbaar over de maand januari. Eind vorig jaar bleek dat er vooral meer werd geïmporteerd uit China en de drie EU- kandidaatlidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije.

Bron: Agrarisch Dagblad

060325VILT

"Denk globaal, eet lokaal", zoals Wervel voorstaat, schiet dus tekort voor wat betreft de tweede term. Hoe staat het met de eerste term ?

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Bescherming van kleine boeren en armen op het platteland temidden van de globalisering

1. Inleiding

Na twee eeuwen van industriële revolutie en een halve eeuw van ontwikkelingshulp blijven onderindustriali-sering en armoede de overhand houden in meer dan de helft van de wereld. Na een kwart eeuw van bewegings-vrijheid van kapitaal en goederen, echter niet van personen, komen regionale financiële crises in steeds snellere opeenvolging tot uitbarsting. En na een eeuw van agrarische revolutie en een halve eeuw van groene revolutie en voedselhulp zijn gebrek aan middelen van bestaan, extreme armoede en onaangepaste voeding (ondervoeding en ontbrekende nutriënten) overal ter wereld nog steeds het dagelijkse lot van de meeste kleine boeren en armen op het platteland.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Eerlijke handel in tropische teelten is mogelijk

De auteurs maakten een studie naar de mogelijkheden om landen die in hoofdzaak van grondstoffenlevering moeten overleven, een betere basis te geven voor hun bestaan. Het begrip 'grondstoffen' moet hier ruim worden opgevat. Het betreft zowel minerale als agrarische grondstoffen. De studie gaat over de tweede categorie.

De prijzen van grondstoffen uit de tropen zijn de afgelopen jaren ongehoord laag. Dit bedreigt het bestaan van miljoenen boeren in ontwikkelingslanden. Deze crisis in de grondstoffenprijzen vraagt dringend om aandacht. Kenia, Tanzania en Oeganda hebben onlangs het thema van de nieuwe internationale overeenkomsten op de WTO agenda geplaatst. Het is ook onderwerp van overleg geweest tijdens de elfde Unctad conferentie in São Paulo, Brazilië, 13-18 juni 2004.
In de studie van Niek Koning, Muriel Calo en Roel Jongeneel blijkt dat zulke overeenkomsten bruikbaar zouden kunnen zijn als ze maar op de juiste wijze zijn gestructureerd.

Sinds in de jaren 1980 alle internationale grondstoffenovereenkomsten (ICA's), op één na, zijn opgezegd, zijn de wereldmarkten voor tropische exportteelten zoals koffie, cacao en suiker geplaagd door een structureel overaanbod gepaard gaand met sterke en aanhoudende prijsdalingen. Tussen 1980 en 2002 zijn de prijzen van koffie, cacao, rietsuiker en nauurrubber tussen de 77 en 86% gedaald. Omdat primaire  grondstoffen de belangrijkste bron zijn van de exportinkomsten van veel ontwikkelingslanden, heeft de prijzencrisis geleid tot armoede en verwaarlozing van het land. Hij is ook de hoofdoorzaak van de schuldencrisis. Ondertussen gaan ontwikkelde landen door met het ondersteunen van hun landbouw op een wijze die arme boeren schaadt, door het toepassen van zogenaamde 'niet handelsverstorende' betalingen. Deze remmen de import en bevorderen de export van dumpproducten zoals katoen, granen en maïs (dumping te verstaan als verkoop op de wereldmarkt onder de productiekosten).
    De auteurs vinden dat er dringd behoefte is aan nieuwe overeenkomsten om te komen tot prijsverbetering van de tropische exportteelten. Zij overlopen de geschiedenis van de ICA's en betogen dat:
•    Dat eerdere overeenkomsten faalden, kan voorkomen worden door een beter ontwerp van de overeenkomsten. Veel westerse economen denken ten onrechte dat de grondstoffenovereenkomsten mislukten wegens onoverkomelijke problemen die deze per definitie onhoudbaar maakten. Zulke problemen kunnen in feite verkleind worden door veranderingen in de wijze van financiering, toegenomen transparantie en een evenwichtsoefening omtrent de voordelen tussen landen onderling door gecombineerde onderhandelingen over verschillende grondstoffen tegelijk.
•    Het waren eerder politieke dan economische oorzaken die tenslotte verantwoordelijk waren voor het mislukken van de overeenkomsten. Voortdurende dwarsboming door ontwikkelde landen en het ontbreken van mechanismen om inschikkelijkheid af te dwingen leidden tot hun mislukking. Krachtverhoudingen verankerd in de onderliggende grondwettelijke overeenkomsten (GATT en UNCTAD), zoals beperkende stem-formules, beletten ontwikkelingslanden om daadkrachtig op te treden tegen het dwarsbomen van verplichtingen en om het nakomen ervan af te dwingen.
•    Het sluiten van overeenkomsten die stand houden, is mogelijk. Zij kunnen bestand gemaakt worden tegen economische problemen door structurele overproductie en problemen met financiering aan te pakken. Productielanden kunnen het verzet van de regeringen van consumptielanden breken door samen te spannen met CSO's, bereidwillige regeringen, en vooraanstaande privé-ondernemingen in een Fair Trade Coalition om een gepaste machtspositie te verwerven bij onderhandelingen. Zij kunnen hun medewerking in de WTO aan voor consumptielanden fundamentele handelsthema's als hefboom gebruiken, zoals rechten inzake intellectuele eigendom en directe buitenlandse investeringen.

De Unctad conferentie in Brazilië biedt een welkome gelegenheid om de strategieën te herzien om evenwicht te brengen in vraag en aanbod in tropische grondstoffen.
De studie geeft aan dat alleen internationale samenwerking dat evenwicht tot stand kan brengen en de daarmee samenhangende welvaartsverbetering in ontwikkelingslanden kan realiseren.

De volledige engelstalige studie is te vinden op http://www.north-south.nl/index.php/item/666

(via IATP, 040610)

auteurs: Niek Koning, Muriel Calo en Roel Jongeneel
(Muriel Calo is verbonden aan het Global Development & Environment Institute, Medford MA, USA; Niek Koning en Roel Jongeneel zijn verbonden aan de Universiteit van Wageningen, Nederland.)

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .
Contact
 • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw