De biologische landbouw zou in staat zijn de wereld te voeden.

Hoewel de FAO op zijn website onder “meest gestelde vragen” een uitspraak doet over de mogelijkheid van de biologische landbouw om de wereld te voeden en daarop een negatief antwoord geeft, blijft de vraag leven.
Het Engelse tijdschrift New Scientist kwam onlangs met een artikel: “organic farming could feed the world”.
Het is te vinden op deze website.

Een overschakeling op biologische landbouw zou de wereldwijde totaalopbrengst aan voedsel niet verminderen en zou ook een toename betekenen van de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden, volgens de auteurs van een nieuwe studie.

Zij stellen dat hun bevindingen een einde maken aan het debat of de biologische landbouw op duurzame wijze de wereld zou kunnen voeden. De biologische landbouw ziet geheel of toch grotendeels af van het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen en meststoffen en ook van toevoegingen aan het veevoeder.

Talloze studies hebben de opbrengsten van biologische en conventionele methoden van diverse teelten en dierlijke producties vergeleken (zie ook: een studie van 20 jaar geeft steun aan de biologische landbouw).

Nu heeft een team van onderzoekers de research van 293 verschillende vergelijkingen bijeen gebracht in één enkele studie om te komen tot een oordeel over de algehele efficiëntie van de twee landbouwsystemen.

 

Het beschikbare materiaal

Ivette Perfecto van de Universiteit van Michigan in de VS en haar collega’s vonden dat in ontwikkelde landen biologische systemen gemiddeld 92 procent halen van de opbrengst van de conventionele landbouw. In ontwikkelingslanden echter brengen biologische systemen 80 procent meer voort dan conventionele boerderijen.

Perfecto geeft aan dat de grondstoffen die nodig zijn voor de biologische landbouw voor de boeren in de arme landen gemakkelijker beschikbaar zijn.

Deze arme boeren kunnen wel dezelfde zaden toepassen als conventionele boeren in de rijke landen, maar zij kunnen zich geen kunstmest veroorloven of pesticiden die nodig zijn voor intensieve landbouw. Maar “biologische mest kost niet veel; zij kunnen het op hun eigen boerderijen voortbrengen”, zegt Perfecto.

Op basis van gegevens van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties komt het team tot de inschatting van wat er zou gebeuren als alle boerenbedrijven op dit moment wereldwijd zouden omschakelen naar biologische landbouwmethoden.

Op het ogenblik produceert men wereldwijd het equivalent van 2786 cal per persoon per dag. De onderzoekers vonden dat uitsluitende toepassing van de biologische landbouw zou kunnen leiden tot een productie tussen 2641 en 4381 cal per persoon per dag.

 

Misplaatst debat

Perfecto’s collega Catherine Badgley zegt te geloven dat de berekeningen die ze uitvoerde uitwijzen dat het hoge niveau van 4381 calorieën per persoon per dag het meest realistisch is.

Zij hield rekening met de hogere opbrengsten die in ontwikkelingslanden gehaald zouden worden en met details over de vraag welke teelten waar zouden worden gewonnen.

Zij wijst erop dat zelfs het lagere getal van 2641 cal voldoende is om de wereld te voeren. Diëtisten doen de aanbeveling dat de mensen tussen de 2100 en 2500 cal per dag zouden consumeren.

Het debat over de vraag of de wereld genoeg biologisch voedsel kan voortbrengen is misplaatst meent Perfecto: “Wij brengen voldoende voedsel voort; het is slechts de vraag of dit voedsel juist verdeeld wordt.”

De onderzoekers vonden ook dat kleine boeren eerder meer per hectare grond voortbrengen. “Een toename van het aantal kleine boeren zou de voedselproductie doen toenemen,” zeggen zij. Zij tekenden ook aan dat hoewel de biologische productie de neiging heeft meer arbeid te vereisen, deze arbeid vaak gespreid is over het groeiseizoen waardoor het gemakkelijker in de hand te houden is.

 

Precisie landbouw

Carl Pray, Rutgers Universiteit, New Jersey, US spreekt van een afdoend bewijs dat kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden efficiënter is. Dit komt waarschijnlijk omdat kleine boeren meer inspanning doen voor een nauwkeurig omgaan met kleine lapjes grond.

Maar hij zegt, “de waarschijnlijkheid dat andere boerderijen overgaan tot kleinschalige landbouw is een grote vraag in een tijdperk waarin arbeid alsmaar duurder wordt. Neem bijvoorbeeld China en India: de vraag naar arbeid is van dien aard dat mensen voortdurend worden weggetrokken van het platteland”.

Perfecto is echter van mening dat het idee dat de conventionele landbouw goedkoop is, een misvatting is. “Daar worden de reële kosten niet inbegrepen. Als je de kosten met betrekking tot de menselijke gezondheid in het verhaal betrekt en als je de milieukosten erin betrekt, dan is de biologische landbouw een superieur systeem.”

Pesticiden worden in verband gebracht met een aantal ziekten waaronder kanker – een feit dat voor het eerst openbaar onder de aandacht werd gebracht in het boek Stille Lente van Rachel Carson. Biologische landbouw wordt geacht bij te dragen aan de biodiversiteit en aan het milieu zowel als aan de menselijke gezondheid.

Journal reference: Renewable Agriculture and Food Systems (vol 22, p 86)

Ontleend aan een Genet-bericht van de12 juli 2007.

Facebook Twitter Pinterest