Voedsel en onderwijs

Voedsel en onderwijs
 
Er is in het secundair onderwijs meer en meer aandacht voor onze voeding en de voedselproductie. Hier volgt enige informatie waaruit dit blijkt :

 

- Van 7 tot 12 maart 2006 werd het college in Waregem een Europees centrum van jongeren, thema : Europese jeugd werkt rond voedselproblemen.

- In 2005 kwam een lespakket van de vzw Vormen uit dat tot stand kwam in samenwerking met FIAN onder de titel : Recht op voedsel 2005.

- Sedert 2005 wordt een lespakket ontwikkeld in samenwerking tussen Wervel, Fetraf-Sul (Brazilië), FermLocal en PIME onder de titel : Verder dan soja.


Europese jeugd werkt rond voedselproblemen

VILT-bericht van 060304:

In het Waregemse Heilig-Hartcollege komen tientallen leerlingen uit zeven Europese landen bijeen om zich te bezinnen rond het thema voeding. Ze krijgen er onder meer een uiteenzetting van Piet Vanthemsche van het Voedselagentschap en van de Indische Nita Maria Paliakara, tot voor kort voedingsexperte bij de VN.

De internationale ontmoeting met leerlingen uit Hongarije, Noorwegen, IJsland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Polen loopt in het kader van een Comeniusproject. "Dit project heeft niets te zien met een veredeld schoolreisje", verklaart directeur Jean-Marie Noreillie. "Er wordt drie dagen hard gewerkt rond problemen als de dioxinecrisis en de oprukkende vogelgriep".

Elke school brengt typische streekproducten uit haar regio mee voor de inleidende kennismaking. Acht projectgroepen buigen zich nadien over problemen als genetische manipulatie, verandering in voedselpatronen en transportproblemen. Ze presenteren hun rapport tijdens een slothappening op 11 maart.

Meer informatie: Food Festival, tel 056/60 17 07.


Recht op voedsel 2005

Het pakket "Recht op voedsel. Educatief pakket" werd samengesteld door FIAN vzw in samenwerking met VORMEN vzw. Het werd samengesteld en uitgegeven met steun van de Europese Commissie. De auteurs zijn Jonas Vanreusel en Wim Taelman.

Het pakket bestaat uit 9 lessen en is bestemd voor 3e graad TSO/ASO.

In "Inleiding en Doelstellingen" lezen wij : "Dit pakket behandelt het thema voedsel vanuit de mensenrechten, meer bepaald het recht om zich te voeden, zoals ingeschreven in het Internationaal Verdrag betreffende Economische, Sociale en Culturele Rechten. Aansluitend bij de vakoverschrijdende termen Burgerzin wordt dit thema uitgediept in verschillende werkvormen en case studies. Het thema voeding wordt in ruimer perspectief geplaatst ( oa. milieueducatie, gezondheidseducatie, aardrijkskunde). De leerlingen worden aangezet tot reflectie over het eigen denken rond de wereldvoedselproblematiek en haar oorzaken, en krijgen mogelijkheden aangeboden tot concrete acties (projectwerking FIAN)."

Zie de website van Vormen vzw : http://www.vormen.org/RechtOpVoedsel/RechtOpVoedselHandleiding.pdf


Verder dan soja

Een project van Wervel, Fetraf-Sul, FermLocal en PIME.

Dit project is een vervolg op een eerder project over soja. Het bijzondere van dit vervolg is dat ook gericht gewerkt wordt naar het onderwijs, zowel ASO als TSO, beide 3e graad. De doelgroepen zijn boeren en boerinnen in Vlaanderen en Brazilië, maar ook de consumenten en in het bijzonder de scholieren. Vandaar de medewerking van PIME, het Provinciaal Instituut MilieuEducatie van de Provincie Antwerpen.

Fetraf-Sul is de vakbond van de familiale boeren in de drie zuidelijke staten van Brazilië, en maakt onderdeel uit van de arbeidersvakbond CUT. Inmiddels is Fetraf sinds november 2005 actief voor de familiale boeren over heel Brazilië.

FermLocal is een vzw die is opgericht door boeren in samenwerking met Veeakker, een rechtstreekse verdeler van hoeveproducten. Het doel is kringlopen in het boerenbedrijf waar mogelijk weer te sluiten gekoppeld aan een streven maximale kwaliteit te bereiken en zoveel mogelijk eindproducten zelf af te zetten.

Het doel van het project "Verder dan soja" is het opwekken van solidariteit met de Braziliaanse familiale boeren en het geven van aanzetten tot gedragsverandering in Vlaanderen, maar ook in Brazilië in de hoop dat dit zal leiden tot een eerlijker handel in voedselproducten en een meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gevolgen van grootschalige sojateelt en de mogelijkheid van alternatieven daarvoor staan centraal.

De beoogde resultaten zijn:

-          kennis van de situatie waarin de Braziliaanse resp. de Vlaamse boer leeft en onderneemt;

-          groeiend bewustzijn omtrent de gevolgen van de huidige sojateelt en sojahandel;

-          acties en meer verantwoord ondernemen;

-          continuiteit in het proces; voortrekkers blijven actief in het solidariseringssproces met Brazilië.

Zie voor meer info de Wervel website.

Over het Braziliaanse Fetraf vindt u Engelstalige informatie op de website van BothEnds : http://www.bothends.org/encycl/cases/viewcase.php?cat=3&id=105&id_language=1

 

Facebook Twitter Pinterest