• Start
 • Over Wervel
 • Wervel vandaag

Wervel vandaag

Vandaag de dag wordt Wervel door de meeste van de stakeholders uit de ruime sectoriële omgeving van landbouw en voeding erkend als een voortrekker wat betreft duurzame landbouw.

De beweging

Dankzij zijn onafhankelijkheid, openheid en pluralisme, verenigt Wervel een zeer bont gezelschap van gedreven vrijwilligers en enkele deeltijdse personeelsleden, allen met zeer diverse achtergronden. Vanuit de horizontale organisatiestructuur wordt iedereen die een taak opneemt, als een medewerker beschouwd.

Achterban
Ongeveer 1250 Vlamingen (en klein aantal Nederlanders) ondersteunen Wervel inhoudelijk, logistiek en/of financieel met een maandelijkse of jaarlijkse gift. Zij ontvangen de driemaandelijkse krant, uitnodigingen voor interne vorming, voor uitstappen en voor de jaarlijkse themareis.

Regionale werking en themagroepen:
De meeste geïnteresseerden vinden binnen Wervel hun weg naar een regionale groep of themagroep. De regionale groepen zijn geografisch georganiseerd, per provincie. De themagroepen zijn landelijk en focussen meer op één thema en hebben soms een tijdelijk karakter, afhankelijk van items die we willen uitdiepen Deze groepen organiseren de activiteiten nodig om de algemene en concrete doelstellingen van Wervel te verwezenlijken en om Wervel meer bekendheid te geven. Zij vormen dan ook de ruggengraat van de beweging.

Themagroepen zijn:
 • "Landbouwbeleid": voorstellen en lobbywerk omtrent aanbodbeheersing en kostendekkende prijzen
 • "Agroforestry": studiewerk en overleg omtrent synergetische combinaties van éénjarige teelten of vee met houtige gewassen in Vlaanderen
 • "Denk globaal, Eet lokaal" werkt campagnes uit naar breed publiek

Bestuursorganen

 • De algemene vergadering komt jaarlijks bijeen om het jaarplan dat door de raad van bestuur wordt voorgelegd (vanuit het open planningsweekend), te bekrachtigen.
 • De raad van bestuur vergadert tweemaandelijks en waakt over het algemeen beleid, het personeels- en vrijwilligersbeleid, het financieel beleid en de netwerking. De raad van bestuur is samengesteld uit mensen van de basis- en themagroepen.
 • Het dagelijks bestuur komt alle veertien dagen samen om op korte termijn te kunnen beslissen om de raad van bestuur voor te bereiden en op te volgen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de coördinatoren en de voorzitter van de raad van bestuur.

Campagnes
Met zijn campagnes wil Wervel sensibiliseren, bewustmaken, activeren én waarborgen rond landbouw met toekomst. De doelstelling van de campagne is dan ook steeds dubbel. Enerzijds informatie en inzichten overbrengen, anderzijds mensen aantrekken om mee concreet te bouwen aan acties, alternatieven en lobbydossiers. Deze campagnes lopen over verschillende jaren en worden continu aangepast aan de actualiteit.

N-Z werking en proces van uitwisseling
Enerzijds tracht Wervel Noord-Zuid aspecten binnen te brengen in de campagnes van zijn samenwerkingsverbanden rond duurzame landbouw en ecologie. In dit kader nodigde de organisatie bijvoorbeeld bioboeren van vier continenten uit op de campagneweek "10 op 10 voor bio" in 2003. Anderzijds wordt er getracht rechtstreekse uitwisseling van boer tot boer te verwezenlijken. Momenteel ligt de focus op Zuid-Brazilië. Wervel zet hiervoor moderne communicatiemiddelen in zoals digitale filmtechnieken en internet.
Daarnaast staan de deuren van de beweging steeds open voor delegaties van boerenorganisaties uit het zuiden. E-mail contacten worden onderhouden met partners in de wereld en Wervel organiseert internationale colloquia en seminaries.
 
Informatieverstrekking
Aanvullend aan de lopende campagnes en uitwisseling, verstrekt Wervel ook informatie aan het grote publiek en aan een kleinere groep van geïnteresseerden omtrent analyses en voorstellen in verband met rechtvaardige en verantwoorde landbouw, inspelend op de actualiteit of op interesses van de achterban of stakeholders. Hiervoor worden eigen kanalen gebruikt zoals de eigen wervelkrant (driemaandelijks), extra brochures en folders, CD-rom, website, elektronische krant, infostand. Daarnaast worden ook jaarlijks een thema-reis, (minstens) een debat en een JNM kamp georganiseerd. Uiteraard worden ook externe kanalen benut via partners, netwerken en de pers.

Diensten
De medewerkers van Wervel bouwden een hele expertise op in uiteenlopende aspecten van duurzame landbouw via studiewerk, deelname aan seminaries, bedrijfsbezoeken, eigen beroepsactiviteit, ... en ze bouwen die nog steeds verder uit. De belangrijkste deelthema's van duurzame landbouw waarin Wervel sterk staat zijn productiebeheersing, landbouwbeleid, landbouwcultuur, landbouw en natuur, ecologie, veevoederimport, agroforestry en eigen voederwinning. Deze expertise vormt de basis van diverse diensten die Wervel verleent:
 • Fora: Wervel verleent fora aan derden (niet direct betrokken op Wervel) die een visie of mening hebben die niet aan bod komt in de gangbare media. Enerzijds worden hiervoor brochures gedrukt en verdeeld en verschijnt driemaandelijks de Wervelkrant. Anderzijds krijgen ervaringsdeskundigen op colloquia een spreekstoel.
 • Advies: Wervel verleent advies aan derden. Soms rechtstreeks op een directe vraag, soms via deelname aan een stuurgroep, stakeholderspanel of jury.
 • Laatste update op .
Contact
 • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw